مهندسی مواد - دکتری

مدیرگروه:

دکتر سعید ناطق

تماس با مدیر گروه:

ایمیل: s.nategh@srbiau.ac.ir

 

 

 

 

 


دانشجویان گرامی:
آزمون جامع دکتری در نیمسال دوم ۹۲-۹۱ با توجه به جدول مراجع تعیین شده برگزار خواهد شد.