جوشکاری - کارشناسی ارشد

مدیرگروه:

دکتر علیرضا خدابنده

‌تماس با مدیرگروه:

ایمیل: a.khodabandeh@srbiau.ac.ir