برد امور دانشجویی و فرهنگی

‌ساختار اداره دانشجویی و فرهنگی دانشکده: ‌

۱- سیامک سیار: رئیس اداره دانشجویی و فرهنگی

تماس با ایشان: ۷-۲-۴۴۸۶۸۵۴۱ داخلی ۴۱۲۷۳

 

۲- مهران فضلی زنجانی: کارشناس امور دانش آموختگان (مسئول)

تماس با ایشان:۷-۲-۴۴۸۶۸۵۴۱ داخلی ۴۱۲۶۹

 

آدرس: ساختمان ابن سینا- بلوکA - بال شرقی - طبقه ۴- اتاق ۴۲۷