تاریخ دفاع پایان نامه

نیمسال دوم ۹۶-۹۵ دکترا مواد پیشرفته

مهدی امیدی درتاریخ ۲۸/‏۰۶/‏۹۶‬ از پایان نامه خود دفاع میکند.

نیمسال دوم ۹۶-۹۵ کارشناسی ارشد

گرایش سرامیک

امیر احسان ظهیری در تاریخ ۲۱/‏۱۲/‏۹۵‬ ازپایان نامه خود دفاع میکند.

طیبه السادات پور وهاب در تاریخ ۲۲/‏۰۶/‏۹۶‬ از پایان نامه خود دفاع میکند.

محدثه اکبری درتاریخ ۲۱/‏۰۶/‏۹۶‬ از پایان نامه خود دفاع میکند.

مهران اعظمیان درتاریخ ۲۵/‏۰۶/‏۹۶‬ از پایان نامه خود دفاع میکند.

آزاده سبحانی در تاریخ ۰۸/‏۰۶/‏۹۶‬ از‬پایان نامه خود دفاع میکند.

الهام محمدصالحی در تاریخ ۲۵/‏۰۶/‏۹۶‬ از پایان نامه خود دفاع میکند.

امیر جهانگیری درتاریخ ۲۲/‏۰۶/‏۹۶‬ از پایان نامه خود دفاع میکند.

صبا پی رزم در تاریخ ۲۱/‏۰۶/‏۹۶‬ از پایان نامه خود دفاع میکند.

مژده آقایی میبدی در تاریخ ۰۸/‏۰۶/‏۹۶‬ از پایان نامه خود دفاع میکند.

فخرالدین علم جی درتاریخ ۲۹/‏۰۶/‏۹۶‬ از پایان نامه خود دفاع میکند.

سعید مواهبی در تاریخ ۲۸/‏۰۶/‏۹۶‬ از پایان نامه خود دفاع میکند.

محد مهدی آمیغی در تاریخ ۲۸/‏۰۶/‏۹۶‬ از پایان نامه خود دفاع میکند.

زهراسلیمی در تاریخ ۲۹/‏۰۶/‏۹۶‬ از پایان نامه خود دفاع میکند.

حسن لوافی در تاریخ ۲۹/‏۰۶/‏۹۶‬ از پایان نامه خود دفاع میکند.

زهرا رفیعی درتاریخ ۲۰/‏۰۶/‏۹۶‬ از پایان نامه خود دفاع میکند.

گرایش جوشکاری

حمزه رئیسی در تاریخ ۲۰/‏۰۴/‏۹۶‬ از پایان نامه خود دفاع میکند.

حبیب امیر خانی در تاریخ ۲۵/‏۰۶/‏۹۶‬ از پایان نامه خود دفاع میکند

افشین سعادتی در تارخ ۲۶/‏۰۶/‏۹۶‬ از پایان نامه خود دفاع میکند.

بهرام میرزایی در تاریخ ۱۲/‏۰۶/‏۹۶‬ از پایان نامه خود دفاع میکند.

یدالله اسداللهی در تاریخ ۲۵/‏۰۶/‏۹۶‬ ازپایان نامه خود دفاع میکند.

سعید کنگرانی فراهانی در تاریخ ۲۵/‏۰۶/‏۹۶‬ از پایان نامه خود دفاع میکند.

علیرضا فیاضی خانیگی درتاریخ ۲۶/‏۰۶/‏۹۶‬ از پایان نامه خود دفاع میکند.

محمد حسین نظیف در تاریخ ۲۶/‏۰۶/‏۹۶‬ از پایان نامه خود دفاع میکند.

سجادجعفری درتاریخ ۲۷/‏۰۶/‏۹۶‬ از پایان نامه خود دفاع میکند.

مجتبی رحمانی درتاریخ ۲۸/‏۰۶/‏۹۶‬ از‬پایان نامه خود دفاع میکند.

گرایش شناسایی و انتخاب مواد

علیرضا کاووسی در تاریخ ۰۶/‏۰۶/‏۹۶‬ از پایان نامه خود دفاع میکند.

فاطمه قاسمی در تاریخ ۲۵/‏۰۶/‏۹۶‬ از پایان نامه خود دفاع میکند.

فاطمه احمدی در تاریخ ۲۵/‏۰۶/‏۹۶‬ از پایان نامه خود دفاع میکند.

ولی الله ورمزیار در تاریخ ۲۶/‏۰۶/‏۹۶‬ از پایان نامه خود دفاع میکند.

ایمان کاسب درتاریخ ۲۷/‏۰۶/‏۹۶‬ از پایان نامه خود دفاع میکند.

سپیده سیبویه درتاریخ ۲۶/‏۰۶/‏۹۶‬ از پایان نامه خود دفاع میکند.

میثم رضایی مهر درتاریخ ۲۷/‏۰۶/‏۹۶‬ از پایان نامه خود دفاع میکند.

گرایش خوردگی و حفاظت مواد

حسین یوسف نیا در تاریخ ۲۰/‏۰۶/‏۹۶‬ از پایان نامه خود دفاع میکند.

محمد گنجی در تارخ ۲۰/‏۰۶/‏۹۶‬ از پایان نامه خود دفاع میکند.

مقداد یزدانی در تاریخ ۲۸/‏۰۶/‏۹۶‬ از پایان نامه خود دفاع میکند.

 

نیمسال اول ۹۶-۹۵

دکترا مواد پیشرفته

زهره سلیمانی پور در تاریخ ۱۲/‏۱۱/‏۹۵‬ از پایان نامه خود دفاع میکند

کارشناسی ارشد

گرایش خوردگی

علیرضا فرجامی در تاریخ ۲۳/‏۰۸/‏۹۵‬ از پایان نامه خود دفاع میکند.

گرا یش شناسایی و انتخاب مواد

محمد هادی شیعتی در تاریخ ۰۶/‏۰۹/‏۹۵‬ از‬ پایان‬ نامه‬ خود‬ دفاع‬ میکند‏.

علیرضا سلطانی دورانی در تاریخ ۰۵/‏۱۱/‏۹۵‬ از پایان نامه خود دفاع میکند.

امیر مهدی رحیمی در تاریخ ۱۰/‏۱۱/‏۹۵‬ از‬ پایان نامه خود دفاع میکند.

احمد نیک منش الهی در تاریخ ۰۷/‏۱۱/‏۹۵‬ از پایان نامه خود دفاع میکند.

فرناز فرخ نهاد در تاریخ ۲۴/‏۱۱/‏۹۵‬ از پایان نامه خود دفاع میکند.

نیما منصوری راد درتاریخ ۲۳/‏۱۱/‏۹۵‬ از پایان نامه خود دفاع میکند.

سینا معماری درتاریخ ۲۵/‏۱۱/‏۹۵‬ از پایان نامه خود دفاع میکند.

سیده مریم میرهاشمی درتاریخ ۲۷/‏۱۱/‏۹۵‬ از پایان نامه خود دفاع میکند.

الهه احمدی درتاریخ ۲۷/‏۱۱/‏۹۵‬ ازپایان نامه خود دفاع میکند.

گرایش سرامیک

امیر تیمور علی آبادی زاده درتلریخ ۲۰/‏۰۹/‏۹۵‬ از پایان نامه خود دفاع میکند.

فرزین ابراهیمی در تاریخ ۱۵/‏۱۰/‏۹۵‬ از پایان نامه خود دفاع میکند.

فرزان کریمی در تاریخ ۱۹/‏۱۱/‏۹۵‬ از پایان نامه خود دفاع میکند.

فاطمه قاسمی در تاریخ ۲۶/‏۱۱/‏۹۵‬ از پایان نامه خود دفاع میکند.

مهدی طباطبایی در تازیخ ۲۷/‏۱۱/‏۹۵‬ از پایان نامه خود دفاع میکند.

گرایش جوشکاری

فرزاد صادقی علویجه در تاریخ ۱۵/‏۱۰/‏۹۵‬ از‬ پایان نامه خود دفاع میکند.

عباس صمدی فردرتاریخ ۰۹/‏۱۱/‏۹۵‬ از‬پایان نامه خود دفاع میکند.

احسان دادور درتاریخ ۳۰/‏۱۱/‏۹۵‬ از پایان نامه خود دفاع میکند.

حسن معصومی در تاریخ ۳۰/‏۱۱/‏۹۵‬ از پایان نامه خود دفاع میکند.

نیمسال دوم ۹۴-۹۵:

*پایان نامه گروه دکتری*

یاسمن صابری کاخکی در تاریخ ۹۵/۶/۷ از پایان نامه خود دفاع می کند.

* پایان نامه های گروه های کارشناسی ارشد *

-گروه شناسایی و انتخاب

محمد روحی در تاریخ ۹۵/۶/۲۸ از پایان نامه خود دفاع می کند.

نسیم بهمنی درتاریخ ۱۵/‫۰۶/‫۹۵‬ از پایان نامه خود دفاع می کند.

کیمیا نورانی نیاکی درتاریخ ۲۷/‫۰۶/‫۹۵‬ از پایان نامه خود دفاع میکند.

علی صابر درتاریخ ۲۴/‫۰۶/‫۹۵‬ از پایان نامه خود دفاع میکند.

احسان رحیمی پور در تاریخ ۳۱/‏۰۶/‏۹۵‬ از‬ پایان نامه خود دفاع میکند.

-گروه خوردگی

مسیح رجوانی در تاریخ ۹۵/۶/۸ از پایان نامه خود دفاع می کند.

عمادالدین ابائی در تاریخ ۹۵/۶/۸ از پایان نامه خود دفاع می کند.

حسام شکیبایی درتاریخ ۹۵/۶/۶ از پایان نامه خود دفاع میکند ۰

سعید قادری درتاریخ ۹۵/۶/۶ از پایان نامه خود دفاع میکند ۰

ایمان گودرزی طائمه درتاریخ ۱۲/‏۰۷/‏۹۵‬ از پایان نامه خود دفاع میکند.

-گروه جوشکاری

نصراله ابراهیمی در تاریخ ۹۵/۵/۲۵ از پایان نامه خود دفاع می کند.

فرشاد عقدایی درتاریخ ۱۵/‫۰۶/‫۹۵‬ از پایان نامه خود دفاع میکند.

مصطفی ونایی درتاریخ ۲۷/‫۰۶/‫۹۵‬ از پایان نامه خود دفاع میکند.

کریم فتحی در تاریخ ۲۹/‏۰۶/‏۹۵‬ از پایان نامه خود دفاع میکند.

سعید کرکه آبادی درتاریخ ۳۱/‏۰۶/‏۹۵‬ از پایان نامه خود دفاع میکند.

-گروه سرامیک

حمید جعفری در تاریخ ۹۵/۰۴/۳۰ از پایان نامه خود دفاع می کند.

مهدی سیدصادق شمیرانی در تاریخ ۹۵/۰۵/۲۳ از پایان نامه خود دفاع می کند.

امید توسلی درتاریخ ۲۸/‫۰۶/‫۹۵‬ از پایان نامه خود دفاع می کند.

علیرضا صمدی تبریزی درتاریخ ۲۴/‫۰۶/‫۹۵‬ از پایان نامه خود دفاع میکند.


نیمسال اول ۹۵-۹۴:

*پایان نامه گروه های کارشناسی ارشد*

-گروه سرامیک

شکوفه مسعودی فر در تاریخ ۹۴/۱۱/۲۱ از پایان نامه خود دفاع می کند.
ا ویس نکیسا در تاریخ ۹۴/۱۱/۲۱ از پایان نامه خود دفاع می کند.
زهرا منصوری در تاریخ ۹۴/۱۱/۲۶ از پایان نامه خود دفاع می کند.
مریم اسمعیلی در تاریخ ۹۴/۱۱/۲۸ از پایان نامه خود دفاع می کند.
صادق اسمعیلی در تاریخ ۹۴/۱۱/۱۴ از پایان نامه خود دفاع می کند.
مجتبی میر جلیلی در تاریخ ۹۴/۱۱/۲۷ از پایان نامه خود دفاع می کند.
-گروه جوشکاری

محمد حسین عفاف در تاریخ ۹۴/۱۱/۱۰ از پایان نامه خود دفاع می کند.
محمود مراد ی در تاریخ ۹۴/۱۱/۲۷ از پایان نامه خود دفاع می کند.
فرزاد حیرانی درتاریخ ۹۴/۱۱/۲۶ از پایان نامه خود دفاع می کند.
علی جودکی در تاریخ ۹۴/۱۱/۲۸ از پایان نامه خود دفاع می کند.
حسین رشنو در تاریخ ۹۴/۱۱/۱۹ از پایان نامه خود دفاع می کند.
-گروه خوردگی


امین رئیسی راد در تاریخ ۹۴/۱۱/۲۵ از پایان نامه خود دفاع می کند.
احمد کریمی در تاریخ ۹۴/۱۱/۲۵ از پایان نامه خود دفاع می کند.

- انتخاب و شناسایی مواد

علیرضا میرمحمدی در تاریخ ۹۴/۱۱/۲۱ از پایان نامه خود دفاع می کند.
ایمان حبیبی در تاریخ ۹۴/۱۱/۲۸ از پایان نامه خود دفاع می کند.


-
نیمسال دوم ۹۴-۹۳:

* پایان نامه گروه دکتری *
-
گروه دکتری

سید ابراهیم وحدت در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۳ از پایان نامه خود دفاع کرد.
میثم خاکیان قمی در تاریخ ۹۴/۰۶/۲۴ از پایان نامه خود دفاع می کند.

 

 

* پایان نامه گروه های کارشناسی ارشد *
-
گروه سرامیک

امیر جابری در تاریخ ۹۴/۰۶/۲۵ از پایان نامه خود دفاع می کند.
شهرام محبوبی زاده در تاریخ ۹۴/۰۶/۲۱ ازپایان نامه خود دفاع می کند.
کیانا کاشانی در تاریخ ۹۴/۰۶/۲۳ از پایان نامه خود دفاع می کند.
محمد ملااحمدی در تاریخ ۹۴/۰۶/۲۱ از پایان نامه خود دفاع می کند.
نوید توسلی در تاریخ ۹۴/۰۶/۲۵ از پایان نامه خود دفاع می کند.
فرامرز ملکی در تاریخ ۶۴/۰۶/۳۱ از پایان نامه خود دفاع می کند.
فرنوش زندیه در تاریخ ۹۴/۰۶/۱۱ از پایان نامه خود دفاع می کند.
آرش کلهری در تاریخ ۹۴/۰۶/۲۴ از پایان نامه خود دفاع می کند.
هدیه وجودی در تاریخ ۹۴/۰۶/۲۴ از پایان نامه خود دفاع می کند.
کاوه فهیم در تاریخ ۹۴/۰۶/۲۸ از پایان نامه خود دفاع می کند.


 

 

 

 

 

 

- گروه جوشکاری

مرتضی عباسی در تاریخ ۹۴/۰۶/۰۱ از پایان نامه خود دفاع می کند.
مهدی محسن آبادی در تاریخ ۹۴/۰۶/۲۳ از پایان نامه خود دفاع می کند.
محمد غفوریان اردکانی در تاریخ ۹۴/۰۶/۱۸ از پایان نامه خود دفاع می کند.
محمد توانای خانه زنیانی در تاریخ ۹۴/۰۶/۱۷ از پایان نامه خود دفاع می کند.
وحید قربی در تاریخ ۹۴/۰۶/۲۳ از پایان نامه خود دفاع می کند.
مهرداد پور محمد سخا در تاریخ ۹۴/۰۶/۳۰ از پایان نامه خود دفاع می کند.
مجتبی ایزدی در تاریخ ۹۴/۰۶/۲۹ از پایان نامه خود دفا می کند.

- گروه خوردگی

مهدی فراهانی در تاریخ ۹۴/۰۶/۲۵ از پایان نامه خود دفاع می کند.

امید کوپ در تاریخ ۹۴/۰۶/۲۵ از پایان نامه خود دفاع می کند.
حامد سیه پوش در تاریخ ۹۴/۰۶/۲۵ از پایان نامه خود دفاع می کند.
علی رضا کارساز در تاریخ ۹۴/۰۶/۳۱ از پایان نامه خود دفاع می کند.
محمدسجاد میرزایی در تاریخ ۹۴/۰۶/۳۰ از پایان نامه خود دفاع می کند.
رامتین علیپور در تاریخ ۹۴/۰۶/۳۱ از پایان نامه خود دفاع می کند.
سید مرتضی کاسب علوی در تاریخ ۹۴/۰۶/۱۵ از پایان نامه خود دفاع می کند.- انتخاب و شناسیایی مواد
اسماً بوکائیان در تاریخ ۹۴/۰۶/۲۸ از پایان نامه خود دفاع می کند.
سمیرا صراف پور در تاریخ ۹۴/۰۶/۲۸ از پایان نامه خود دفاع می کند.
-
نیمسال اول ۹۴-۹۳:

* پایان نامه گروه دکتری *
-
گروه دکتری

علی حیدری مقدم در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ از پایان نامه خود دفاع می کند.


* پایان نامه گروه های کارشناسی ارشد *
-
گروه سرامیک

سهیلا طیبی میبدی در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ از پایان نامه خود دفاع می کند.
رقیه شکری پرگو در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ از پایان نامه خود دفاع می کند.
مصطفی زارع مهرجردی در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ از پایان نامه خود دفاع می کند.
محسن نصیری احمدآبادی در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ از پایان نامه خود دفاع می کند.
نوید توسلی در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ از پایان نامه خود دفاع می کند.-
گروه جوشکاری

مهران میرزایی نمین در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ از پایان نامه خود دفاع می کند.
رضا نخعی رضویه در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ از پایان نامه خود دفاع می کند.- گروه خوردگی
امید بیکلری در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ از پایان نامه خود دفاع می کند.
محمدحسن ذوالفقاری در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ از پایان نامه خود دفاع می کند
مهدی باغبان گل آباد در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ از پایان نامه خود دفاع می کند.
محمد فرخ گیسور در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ از پایان نامه خود دفاع می کند.
محمد عبدالهی سرشکی در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ از پایان نامه خود دفاع می کند.-

نیمسال دوم ۹۳-۹۲:

* پایان نامه گروه دکتری *
-
گروه دکتری
سیدرحیم کیاحسینی در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۴ از پایان نامه خود دفاع کرد.

* پایان نامه گروه های کارشناسی ارشد *
-
گروه سرامیک
مهدی شجاعی در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۶ از پایان نامه خود دفاع کرد.
سید رضا هاشمی در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۶ از پایان نامه خود دفاع کرد.
نسیم صابری در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۳ از پایان نامه خود دفاع کرد.
شهاب الدین جعفری در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۸ از پایان نامه خود دفاع کرد.
آسیه منتجب نیا در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۹ از پایان نامه خود دفاع کرد.
بنفشه جعفرقلی زاده در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۳۰ از پایان نامه خود دفاع کرد.
فائزه حیدری در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۲ از پایان نامه خود دفاع کرد.
صالح توسلی حجتی در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۶ از پایان نامه خود دفاع کرد.
مهرداد پاکدهی در تاریخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۳ از پایان نامه خود دفاع کرد.
بهاره مداح در تاریخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۸ از پایان نامه خود دفاع کرد.
اکرم صادقی در تاریخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۸ از پایان نامه خود دفاع کرد.

نازیلا اشرفی در تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۰ از پایان نامه خود دفاع کرد.
حسام الدین عراقی در تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۹ از پایان نامه خود دفاع کرد.
- گروه جوشکاری

شمس الدین شفیع نیا در تاریخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۶ از پایان نامه خود دفاع کرد.
احسان حیاتی سلوط در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۹ از پایان نامه خود دفاع کرد.
جعفر زاوش در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۳ از پایان نامه خود دفاع کرد.
مسعود کریمی صحنه سرایی در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۳۰ از پایان نامه خود دفاع کرد.
محمد محمدی پور در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۳ از پایان نامه خود دفاع کرد.
احسان زنده روح کرمانی در تاریخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۷ از پایان نامه خود دفاع کرد.
مجید سماواتیان در تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۷ از پایان نامه خود دفاع کرد.
حمید هاشمیان جزی در تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۰ از پایان نامه خود دفاع کرد.
شاهرخ زکی پور در تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۷ از پایان نامه خود دفاع کرد.- گروه خوردگی

میلاد قمری در تاریخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۹ از پایان نامه خود دفاع کرد.
سمانه پایگذار در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۴ از پایان نامه خود دفاع کرد.
زهرا سرکارزاده کازرون در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۹ از پایان نامه خود دفاع کرد.
محمد مسلمی عقیلی در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۴ از پایان نامه خود دفاع کرد.
حامد اکبری در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۲ از پایان نامه خود دفاع کرد.
حسن شریفی پور رفسنجانی در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۲ از پایان نامه خود دفاع کرد.


-
نیمسال اول ۹۳-۹۲:

* پایان نامه گروه های کارشناسی ارشد *
-
گروه سرامیک
علیرضا دانشمند در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۷ از پایان نامه خود دفاع کرد.
آیدا رستمی در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ از پایان نامه خود دفاع کرد.
پیام حیدری کلده در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ از پایان نامه خود دفاع کرد.
الهام خداوردی در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ از پایان نامه خود دفاع کرد.
فهیمه اصغری در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ از پایان نامه خود دفاع کرد.
فرین آبادیان در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۷ از پایان نامه خود دفاع کرد.
هومن عامری در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ از پایان نامه خود دفاع کرد.
سارا نیکخوی پناهی در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ از پایان نامه خود دفاع کرد.
سیده محیا مرتضوی در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ از پایان نامه خود دفاع کرد.
شیرین ساکت در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ از پایان نامه خود دفاع کرد.
سهیلا جلال زاده فیروزآبادی در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ از پایان نامه خود دفاع کرد.
زهره سلیمی در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۷ از پایان نامه خود دفاع کرد.
بیتا نیک نژادی در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۵ از پایان نامه خود دفاع کرد.
مریم محمدحسین عراقی در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ از پایان نامه خود دفاع کرد.
شهرزاد اویسی در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۷ از پایان نامه خود دفاع کرد.

تینا بیک بیک در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۲۰ از پایان نامه خود دفاع کرد.

- گروه جوشکاری
مهدی محمدخانی در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۵ از پایان نامه خود دفاع کرد.
علی مهرانی میلانی در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۶ از پایان نامه خود دفاع کرد.
علیرضا محمداسماعیلی در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۷ از پایان نامه خود دفاع کرد.
فرزاد رفیعی اقچای در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۷ از پایان نامه خود دفاع کرد.
علی تاجیک اسمعیلی در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۷ از پایان نامه خود دفاع کرد.
مجتبی جعفریان در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ از پایان نامه خود دفاع کرد.


- گروه خوردگی
آ رمان مولائی در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ از پایان نامه خود دفاع کرد.
هیدا رسایی در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ از پایان نامه خود دفاع کرد.
یزدان اسماعیلی چقابلکی در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ از پایان نامه خود دفاع کرد.
اکبر هنرمند در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ از پایان نامه خود دفاع کرد.
مسعود مطیع در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ از پایان نامه خود دفاع کرد.
آرش رحیمی در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۸ از پایان نامه خود دفاع کرد.

میر احسان رضویان در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۰۷ از پایان نامه خود دفاع کرد.
پریا بابادی در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ از پایان نامه خود دفاع کرد.


-
نیمسال دوم ۹۲-۹۱:
* پایان نامه گروه دکتری *
-
گروه دکتری
ارغوان کاظمی نافچی در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۸ از پایان نامه خود دفاع کرد.
لیلا رضازاده کهنه شهری در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۹ از پایان نامه خود دفاع کرد.
غلامرضا خلج در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۵ از پایان نامه خود دفاع کرد.
ساناز نقیبی در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۶ از پایان نامه خود دفاع کرد.


* پایان نامه گروه های کارشناسی ارشد *

-
گروه سرامیک
مریم سطوت در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۶ از پایان نامه خود دفاع کرد.
محمدحسین اسداللهی در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۶ از پایان نامه خود دفاع کرد.
محسن مظفری دهشیری در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۰ از پایان نامه خود دفاع کرد.
عادل علم چی میبدی در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۰ از پایان نامه خود دفاع کرد.
معصومه کریمی در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۰۶ از پایان نامه خود دفاع کرد.
مریم حیدری نسب در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۷ از پایان نامه خود دفاع کرد.
نگین مرادی یزدی در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۷ از پایان نامه خود دفاع کرد.
سارا عبدالعزیزی در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۷ از پایان نامه خود دفاع کرد.
مرتضی زادمهدیقلی در تاریخ ۱۳۹۲/۰۵/۳۰ از پایان نامه خود دفاع کرد.
آزاده واحدی در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۰ از پایان نامه خود دفاع کرد.
سوگند ولی رنجبری در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۶ از پایان نامه خود دفاع کرد.
آزیتا روحی در تاریخ ۱۳۹۲/۰۵/۳۰ از پایان نامه خود دفاع کرد.
شاهین شرکا در تاریخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۲ از پایان نامه خود دفاع کرد.
فرهاد معراجی در تاریخ ۱۳۹۲/۰۵/۲۳ از پایان نامه خود دفاع کرد.
سارا احمدبیگی در تاریخ ۱۳۹۲/۰۵/۲۳ از پایان نامه خود دفاع کرد.

- گروه جوشکاری
حسین سی