چارت درسی

طرح درس

دکترافشار مقدم

Advanced kinetics

‌‌‌‌‌‌‌Computer Application in Materials Engineerin g

Ravesh Tahghigh

Simulationin Material Engineering ‌

‌Diffusion in Solids

دکتر اماده

طرح درس اکسیداسیون و خوردگی داغ

‌طرح درس بازرسی و جو ش

‌طرح درس بررسیهای غیر مخرب

طرح درس شکل دادن ۱

دکترخدابنده

‌esp.top.tarh

res.tarh

درس

طرح درس

دکتر مسعودی

آزمایشگاه خواص مکانیکی

آزمایشگاه متالوگرافی

خواص مکانیکی مواد ۱

روشهای نوین آنالیز

کارگاه عمومی

کریستا لوگرافی

‌دکتر معظمی

Adv.Solidification

Adv.Solidification-Weld

Casting

Casting Lab

Reaserch Methods

Selection

Solidification

Solidi Fication lab

‌دکتر نجفی

Creep

Materials Characterization

Mechanical Properties of Materials II

Physical Properties of Materials II

Special Topics

Welding Metallurgy

دکتر فیاض

Tarh Dars-Casting1 ریخته گری ۱

Tarh Dars- Casting2 ریخته گری۲

Tarh Dars- Mechanical -Properties of Materials1 خواص مکانیکی مواد ۱

Tarh Dars- Powder Metallurgy متالورژی پودر

دکتر اعظم موسوی کاشی

آز شیشه

آز فرآیند ۲

طرح درس شیشه ویژه

طرح درس تئوری لعاب ها

طرح درس خطاهای اندازه گیری در تحقیق مواد

طرح درس خواص الکتریکی و نوری سرامیک ها

طرح درس فرآیند

‌دکتر حقایقی

انجماد فلزات - هدف درس

هدف کلی درس روش و تحقیق

هدف کلی درس -آزمایشگاه انجماد فلزات

هدف کلی درس- آزمایشگاه ریخته گری

هدف کلی درس - انجماد جوش

هدف کلی درس - خواص مکانیکی ۲

هدف کلی درس - زبان تخصصی

هدف کلی درس- ریخته گری ۲

دکتر ارغوان کاظمی

فرآیند ۳

سرامیک های مهندسی اکسیدی

ساختار سرامیک ها

روش تحقیق

خواص فیزیکی ۱

دکتر عبدی

ADVANCED MATERIALS

ENGINEERING CERAMICS

TECHNICAL ENGLISH

CRYSTAL GROWTH

KINETICS

THERMAL PROPERTIES